În cursul acestei săptămâni, au fost publicate trei acte normative de interes pentru angajatori și salariați, respectiv:

">
COVID-19
RO EN

Extinderea măsurilor de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2

În cursul acestei săptămâni, au fost publicate trei acte normative de interes pentru angajatori și salariați, respectiv:

 • Ordonanța de urgență nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (în continuare ”O.U.G. nr. 211/2020”), publicată în Monitorul Oficial nr. 1189 din data de 7 decembrie 2020;;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1046/2020 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (în continuare ”H.G. nr. 211/2020”), publicată în Monitorul Oficial nr. 1199 din data de 9 decembrie 2020;
 • Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (în continuare "Legea nr. 288/2020"), publicată în Monitorul Oficial nr. 1201 din data de 9 decembrie 2020.

Aceste acte normative aduc o serie de modificări și completări legislației actuale aplicabile pe durata stării de alertă, acoperind două subiecte principale, respectiv: 

1.     Prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Prin O.U.G. nr. 211/2020 s-a instituit prelungirea sprijinului acordat de stat pentru șomajul tehnic prevăzut de O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la 30 iunie 2021.

N.B.1. Indemnizația de șomaj tehnic este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, în condițiile legii.

 

Prelungirea se aplică, în condițiile legii, în cazul tuturor domeniilor de activitate prevăzute de Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (respectiv domeniile de activitate care fac obiectul unei măsuri de suspendare, conform legii), precum și în cazul angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene.

Precizăm că, anterior adoptării acestei ordonanțe, acest sprijin era accesibil doar până la data de 31 decembrie 2020.

2.     Modificarea O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

Prin O.U.G. nr. 211/2020 s-a dispus modificarea O.U.G. nr. 132/2020 privind sprijinul de stat pentru Kurzarbeit după cum urmează:

 • s-a instituit posibilitatea angajatorilor de a reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 80% din durata prevăzută în contractul individual de muncă (față de maximum 50%, cât era prevăzut înainte), în condițiile prevăzute de lege;
 • cele 5 zile/lună în care reducerea timpului de muncă este obligatorie pentru a beneficia de acest sprijin de la stat nu mai trebuie să fie consecutive (angajatorul având astfel posibilitatea de a dispune scheme flexibile de muncă);
 • interdicția de angajare sau subcontractare pentru activități identice sau similare cu cele supuse reducerii timpului de muncă se aplică strict la nivelul locurilor de muncă afectate de această măsură și nu la nivelul întregii companii angajatoare (fiind, de asemenea, eliminată și extinderea interdicției la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăților nr. 31/1990);
 • interdicția de a cumula, pentru același angajat, sprijinul din partea statului pentru Kurzarbeit cu măsurile de sprijin acordată în baza art. I și III din O.U.G. nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (i.e. decontarea unei părți din salariu pentru salariații care au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, în perioada stării de urgență sau alertă, și stimulentele acordate în cazul angajării șomerilor din grupuri vulnerabile), se aplică doar dacă perioadele de acordare se suprapun.

De asemenea, prin H.G. nr. 1046/2020 s-a dispus prelungirea sprijinului de stat pentru Kurzarbeit (reducerea programului de lucru) până la 30 iunie 2021 (anterior acest sprijin fiind accesibil doar până la data de 31 decembrie 2020).

N.B.2 Pe durata reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 132/2020, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Indemnizația reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, în condițiile legii.

 

Din păcate, o parte din aceste modificări nu se regăsesc în Legea nr. 282/2020, care va intra în vigoare la data de 12 decembrie 2020, cele mai importante fiind:

 • în Legea nr. 282/2020 limita maximală de reducere a timpului de muncă rămâne de 50% din durata ”zilnică, săptămânală sau lunară”, prevăzută în contractul individual de muncă;
 • Legea nr. 282/2020 reinstituie aplicarea la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare a interdicției angajării de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și a subcontractării de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus;
 • măsura de reducere a timpului se poate aplica pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu.

În plus, Legea nr. 282/2020 prevede că, pentru a obține decontarea indemnizațiilor acordate salariaților cărora li s-a aplicat Kurzarbeit, angajatorul trebuie să depună, printre altele, acordul încheiat cu reprezentanții sindicatului/reprezentanții salariaților, referitor la procentul din numărul de salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă, fapt ce contravine regulii de la art. 1 din același act normativ potrivit căreia angajatorul implementează Kurzarbeit cu informarea și consultarea acestor reprezentanți (fără a fi necesar, astfel, acordul acestora).

Necorelarea acestor acte normative va crea dificultăți în practică, motiv pentru care sperăm că legiuitorul va interveni în scurt timp pentru remedierea acestei situații. Până atunci, dat fiind faptul că Legea nr. 282/2020 a fost adoptată ulterior celor 2 acte normative, prevederile acestei legi vor prevala și se vor aplica începând cu data de 12 decembrie 2020.

În final, precizăm că Legea nr. 282/2020 aduce și o serie de beneficii angajatorilor în ceea ce privește:

 • eliminarea obligației angajatorului de a înregistra elementele deciziei privind reducerea timpului de muncă în Registrul general de evidenţă a salariaţilor ;
 • acordarea subvenției de telemuncă angajatorilor, în anumite condiții, pentru salariații care au lucrat în regim de telemuncă pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă pentru cel puțin 15 zile lucrătoare (în formularea anterioară, acest beneficiu era accesibil doar dacă salariații ar fi lucrat în regim de telemuncă pe durata stării de urgență).